Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Drs Leenarts B.V.

Artikel. definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Verkoper: Dr Leenarts B.V. gevestigd te Amsterdam ingeschreven in handelsregister KvK 57237689 (hierna: Drs Leenarts)
Koper: persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of een persoon die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, die een artikel bij de Verkoper afneemt.
Artikel(en):  Alle goederen en diensten die door Verkoper aan Koper worden geleverd.

Artikel. Identiteit ondernemer
Naam ondernemer: Dr. Leenarts B.V.
handelend onder de naam/namen: Dr. Leenarts, Drs Leenarts, Dokter Leenarts en drleenarts.com
Gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in handelsregister KvK nr: 57237689

Vestigingsadres: Westerdok 21, 1013 AZ, Amsterdam
E-mailadres: contact@drleenarts.com

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door Dr. Leenarts B.V. zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden binden Drs Leenarts slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt.
1.3 Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden worden door Drs Leenarts uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.


Artikel 2. Aanbiedingen/ totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Drs Leenarts zijn vrijblijvend en Drs Leenarts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Drs Leenarts. Drs Leenarts is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Drs Leenarts dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW
3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Afbeeldingen van de producten zijn in een waarheidsgetrouwe weergave aangeboden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.2 Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland brengen wij afhankelijk van de grootte van de bestelling en het daarbij behorende pakket (brievenbus of pakket) kosten in rekening. Dit kan variëren tussen de 2,95 Euro en 4,95 Euro. Voor klanten uit andere landen gelden een andere tarieven en kunnen variëren tussen de 4,95 en 8,95 euro.
3.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzend- en administratiekosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend.
3.4. Verzending wordt verzorgd door PostNL, Fedex, UPC, DPD, TnT of  DHL. Drs Leenarts BV houdt zich ten allen tijde het recht voorbehouden om wijzingen in verzendmaatschappijen en verzendtarieven van deze firma’s door te berekenen of te wijzingen.

 

Artikel 4. Levering
4.1 Drs Leenarts levert vooralsnog alleen in Nederland en België.
4.2 Bestellingen die op maandag t/m vrijdag vóór 21.00 uur worden geplaatst, zullen dezelfde dag nog in behandeling genomen en aangeboden worden voor verzending. Bestellingen die na 21.00 uur worden geplaatst, worden de eerstvolgende werkdag (zaterdag en zondag dus niet) als eerste behandeld. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via uw opgegeven e-mailadres een bericht.
4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bepaalt Drs Leenarts de wijze van verzending.
4.4 Na ontvangst van betaling, wordt de bestelling in behandeling genomen en voor verzending aangeboden zoals aangegeven in 4.1,4.2,4.3, De bestelling zal verzonden worden aan het door Koper opgegeven factuuradres, tenzij de Koper gebruik heeft maakt van de mogelijkheid een ander verzendadres in te vullen. Na plaatsen bestelling wordt deze automatisch verwerkt en is het niet meer mogelijk een verzend- of factuuradres te wijzigen.
4.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, behoudens voor zover uit het hiernavolgende anders blijkt.
4.6 Het product moet uiterlijk binnen 5 werkdagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.7 Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. U krijgt per deelverzending een bevestiging per e-mail.
4.8 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Artikel 5. Reclames en retourzending
5.1 Wij doen er alles aan een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling een retourmelding indienen via contact@drleenarts.nl. Indien binnen deze termijn door Drs Leenarts geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Drs Leenarts geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
5.3 Aangezien onze producten cosmetica  betreffen zijn wij genoodzaakt voorwaarden te stellen aan het honoreren en het in ontvangst nemen van een retourzending. Het herroepingsrecht is niet zonder meer van toepassing op onze producten aangezien hygiëne producten betreffen. Drs Leenarts zal elk verzoek zal elke verzoek afzonderlijk beoordelen. Retourzendingen worden op voorhand niet gehonoreerd indien bij ontvangst:
a. Bij de aanwezigheid van een verpakkingszegel, deze verbroken is;
b. u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
c. de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd;
d. indien deze gebreken niet binnen de hiervoor genoemde termijn schriftelijk is gemeld.
5.4 Drs Leenarts accepteert retourzendingen alleen wanneer er schriftelijk vooraf melding is gemaakt en door Drs Leenarts is overeengekomen het product terug te nemen. Terugzending geschiedt voor rekening en risico van de koper.
5.6 Het reeds betaalde bedrag zal binnen 10 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan u worden teruggestort onder inhouding van de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten a 2,95 Euro.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van drs Leenarts B.V. voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. drs Leenarts B.V. is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 drs Leenarts B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van drs Leenarts B.V.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van drs Leenarts B.V.  jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan drs Leenarts B.V. verschuldigd is.
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en drs Leenarts B.V., dan wel tussen drs Leenarts B.V.  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en drs Leenarts B.V., is drs Leenarts B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van drs Leenarts B.V.

 

Artikel 7. Overmacht
7.1 drs Leenarts B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat drs Leenarts B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan drs Leenarts B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 8. Privacy statement
8.1 Om een bestelling te kunnen uitvoeren hebben wij uw naam, emailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en u te informeren over speciale aanbiedingen of nieuwe producten. Als u dit niet langer op prijs stelt kunt u een email sturen naar contact@drsleenarts.com met het verzoek u te laten uitschrijven.
8.2 Wanneer u een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een beveiligde wijze. Deze gegevens worden gebruikt zodat u bij een nieuwe bestelling de persoonsgegevens niet opnieuw hoeft in te vullen. Wanneer u uw account wilt opheffen kunt u een verzoek indienen per email aan contact@drsleenarts.com
8.3 Bij elk bezoek wordt automatisch uw ip-adres herkend. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens om uw navigatie, informatiebehoefte en belangstelling voor producten te analyseren. Deze gegevens worden gebruikt om gerichte informatie te doen toekomen welke voor u interessant kan zijn.
8.4 Persoonsgegevens  kunnen worden gebruikt door drs Leenarts BV voor het opsporen van onrechtmatige/strafmatige gedragingen tegen drs Leenarts bv, of een poging hiertoe.
8.5 Uw persoonsgegevens zal uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld aan partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling of betaling.
8.6 U heeft nadrukkelijk het recht op inzage of correctie van uw gegevens. U kunt een email sturen naar contact@drsleenarts.com
8.7 Wij maken gebruik van paymentprovider Mollie. www.mollie.nl. Alle betaalgegevens worden verzonden via SSL: het secure Socket Layer – protocol. Door van dit systeem gebruik te maken wordt het risico dat gegevens worden onderschept drastisch verminderd.

 

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan drs Leenarts B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is drs Leenarts B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden. Tenzij u aan drs Leenarts B.V. vóór plaatsen bestelling opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. U kunt dit realiseren door bij het invoeren van uw adres gegevens een ander verzendadres aan te vinken en deze vervolgens in te vullen.
9.2 Wanneer door drs Leenarts B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met drs Leenarts B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door drs Leenarts B.V.  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 drs Leenarts B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
10.3 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 11.
11.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van drs Leenarts B.V. zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Amsterdam, onder KvK-nummer 57237689