Algemene voorwaarden Drs Leenarts B.V.
Juni 2018

Drs Leenarts B.V.
h.o.d.n. Dr. Leenarts, Drs Leenarts, Dokter Leenarts en drleenarts.com
KvK: 57237689
E-mailadres: [email protected]

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Bedenktijd: termijn waarbinnen koper gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.

2.     Koper: natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet in uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand aangaat met Drs Leenarts.

3.     Dag: kalenderdag.

4.     Ontbindingsrecht: recht van de koper om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

5.     Drs Leenarts: Drs Leenarts B.V., gebruiker van deze algemene voorwaarden, de onderneming die producten op afstand aan koperen aanbiedt.

6.     Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen koper en Drs Leenarts, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.

7.     Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2. Algemeen

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Drs Leenarts en op elke tussen Drs Leenarts en koper tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

2.     Als de koper voorwaarden stelt die niet voorkomen in, of die afwijken van, deze algemene voorwaarden, dan zijn deze alleen bindend als ze door Drs Leenarts uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

3.     Algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.     Indien een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden vernietigd worden of nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1.     De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod van Drs Leenarts aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. Het aanbod bevat de totale kosten, inclusief verzendkosten.

2.     Drs Leenarts bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Drs Leenarts deze bevestiging heeft verzonden kan koper de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Afbeeldingen van de producten zijn in een waarheidsgetrouwe weergave aangeboden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Drs Leenarts niet.

5.     In uitzondering op lid 1 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Drs Leenarts, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of koper aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Drs Leenarts het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4. Prijs en betaling

1.     De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW

2.     Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Drs Leenarts zijn vrijblijvend en Drs Leenarts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.     Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Drs Leenarts te melden.

4.     Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland brengt Drs Leenarts afhankelijk van de grootte van de bestelling en het daarbij behorende pakket (brievenbus of pakket) kosten in rekening. Deze kosten meldt Drs Leenarts altijd gedurende het bestelproces, voorafgaand aan bestelling door de koper.

5.     Indien koper ervoor kiest niet het volledige bedrag vooraf te betalen, is Drs Leenarts gerechtigd de directe kosten voor de achterafbetaling aan koper door te berekenen.

6.     Indien koper niet op tijd betaalt, zal koper een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien koper ook binnen deze termijn de betaling niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

Artikel 5. Ontbindingsrecht en retour

1.     De koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product, door koper of door een vooraf door koper aangewezen vertegenwoordiger.

2.     Indien de koper gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Drs Leenarts te melden. Drs Leenarts verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.

3.     De koper zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.

4.     Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de Drs Leenarts verstrekte duidelijke en redelijke instructies.

5.     In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de koper.

6.     Na ontbinding dient de koper uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde. Terugzending geschiedt voor rekening en risico van de koper.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen volgt u de volgende stappen:
– Stuur een email naar [email protected] met de mededeling dat je de producten wilt retourneren. Vermeld hierbij je naam, adres en het ordernummer dat je van ons hebt gekregen. Op basis van deze gegevens controleren wij de bestelling. We proberen binnen 3 werkdagen te reageren.
-Vul nadat wij akkoord zijn gegaan het retourformulier in. Dit formulier dien je mee te sturen met de producten naar onderstaand adres.


Misi fulfilment
tav Drs Leenarts retouren
Spectrumlaan 31
2665 NM, Bleiswijk

7.     Drs Leenarts vergoedt de van de koper ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding. Indien het product nog niet retour is ontvangen binnen 14 dagen na ontbinding, zullen betalingen direct na ontvangst van de retourzending vergoed worden.

8.     Indien het product beschadigd bij Drs Leenarts is aangekomen, is het Drs Leenarts toegestaan de waardevermindering van het product in mindering te brengen op het aan de koper te vergoeden bedrag.

Artikel 6. Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

a)     Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, waaronder doch niet uitsluitend, huidproducten die zijn geopend.

b)     Producten die door Drs Leenarts tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.

Artikel 7. Conformiteit en garanties

1.     Drs Leenarts biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of te leveren producten of diensten.

2.     Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van koper te voldoen. Producten mogen geen ongebruikelijke gebreken tonen gedurende de te verwachten levensduur van het product.

3.     Vergoeding voor gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig, of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door koper of in geval dat de gebruiksaanwijzingen of gebruiksindicaties niet, niet volledig of onjuist nageleefd zijn door koper.

Artikel 8. Levering

1.     Drs Leenarts levert vooralsnog alleen in Nederland en België.

2.     Drs Leenarts zal producten leveren conform de levertijd vermeld bij de bestelling. Drs Leenarts zal tijdig melding maken van vertraging in de levering.

3.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bepaalt Drs Leenarts de wijze van verzending.

4.     Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de Drs Leenarts kenbaar heeft gemaakt. Na plaatsen bestelling wordt deze automatisch verwerkt en is het niet meer mogelijk een adres te wijzigen.

5.     Bestellingen die op maandag t/m vrijdag vóór 21.00 uur worden geplaatst, zullen dezelfde dag nog in behandeling genomen en aangeboden worden voor verzending. Bestellingen die na 21.00 uur worden geplaatst, worden de eerstvolgende werkdag als eerste behandeld. Mocht drs Leenarts hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt koper hiervan via het opgegeven e-mailadres een bericht.

6.    Bestellingen zullen in beginsel binnen 1-3 dagen nadat ze in behandeling zijn genomen, worden geleverd. Drs Leenarts zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Drs Leenarts zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.

7.     De koper heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Drs Leenarts zal bij ontbinding de van de koper ontvangen betalingen uiterlijk binnen 30 dagen vergoeden.

8.     Drs Leenarts is gerechtigd in delen te leveren. De koper krijgt per deelverzending een bevestiging per e-mail.

9.     Drs Leenarts doet haar best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval neemt drs Leenarts zo spoedig mogelijk contact met de koper op.

10.  Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op koper op het moment van bezorging aan koper of een door koper vooraf aangewezen derde.

Artikel 9. Intellectuele Eigendom

1.     De disclaimer van Drs Leenarts, gepubliceerd door Drs Leenarts op haar website, is van overeenkomstige toepassing.

2.     Drs Leenarts is rechthebbende van alle werken van intellectuele eigendom die geleverd worden of die via de website te zien zijn. Koper mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drs Leenarts.

3.     Voor zover Drs Leenarts niet de rechthebbende is van de werken, heeft zij hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1.     De koper draagt zelf verantwoordelijkheid om de producten op de juiste wijze, conform de gebruiksomschrijving te gebruiken. Omdat iedere huid anders is, kan Drs Leenarts niet garanderen dat ieder product voor iedere specifieke gebruiker de beste keuze is. Daarnaast kan iedere huid anders reageren op een product. De koper draagt zelf de verantwoordelijkheid om gebruik van de producten van Drs Leenarts al dan niet te overleggen met een behandelend arts.

2.     Drs Leenarts is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Drs Leenarts is uitgegaan van, door of vanwege koper, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.     Drs Leenarts heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van koper ongedaan te maken of te beperken.

4.     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Drs Leenarts.

Artikel 11. Klachten en Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen Drs Leenarts en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de woonplaats van koper.

2.     Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

3.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Drs Leenarts.

4.     Bij Drs Leenarts ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Drs Leenarts hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen koper wel een oplossing mag verwachten.

5.     Drs Leenarts wijst koper op de mogelijkheid om, indien webwinkel en koper niet samen een oplossing bereiken, een klacht via ODR van de Europese Commissie in te dienen via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/.